Odpłatność za udostępnianie dokumentacji medycznej

Prosimy zapoznać się z poniższymi informacjami.

Podstawa prawna: rozdział 7 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz.U. z 2016, poz. 186) i Regulamin Organizacyjny podmiotu leczniczego:
 • Indywidualna dokumentacja medyczna wewnętrzna może być udostępniona pacjentowi lub oraz osobie upoważnionej przez pacjenta na ich ustny lub pisemny wniosek przedstawiony świadczeniodawcy.
 • Dokumentacja medyczna wewnętrzna może być udostępniona pacjentowi zależnie od jego wniosku w poniższy sposób tj.:
  • do wglądu w gabinecie lekarskim znajdującym się w budynku Inhalatorium w obecności personelu medycznego,
  • w formie kserokopii sporządzonej przez upoważnionego pracownika (od poniedziałku do piątku w godzinach od 1000 do 1200 ),
  • w formie oryginału wydawanego czasowo za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.
 • Na podstawie Regulaminu Organizacyjnego podmiotu leczniczego obowiązują poniższe opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej w O.P.Z. „GÓRNIK” w Łebie:
  • wgląd do dokumentacji – bezpłatny,
  • jedna strona kopii dokumentacji medycznej – 40 groszy,
  • kopia na elektronicznym nośniku – 2 zł.
 • Opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej należy uiścić w Recepcji Ośrodka.