REGULAMIN POBYTU I REZERWACJI O.P.Z. „GÓRNIK” W ŁEBIE

Dyrekcja i Pracownicy Ośrodka Profilaktyki Zdrowotnej „GÓRNIK” w Łebie mają przyjemność powitać Państwa i życzyć miłego pobytu oraz pełnej regeneracji zdrowia. Aby zapewnić Państwu zadowolenie oraz sprawną organizację pobytu w naszym przedsiębiorstwie pragniemy przedstawić poniżej kilka zasad w formie regulaminu i rezerwacji.

1. O.P.Z. „GÓRNIK” w Łebie zajmuje się leczeniem i profilaktyką chorób górnych dróg oddechowych.
2. W O.P.Z. „GÓRNIK” organizowane są następujące pobyty:
  • pobyty z leczeniem stacjonarnym – min. 7-dniowe,
  • pobyty profilaktyczno - zdrowotne, turnusy rehabilitacyjne, turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych,
  • pobyty bez leczenia.
3. Dobę hotelową rozpoczynamy od godz. 1800 pierwszego dnia określonego w skierowaniu do godz. 900 ostatniego dnia pobytu.
4. O.P.Z. „GÓRNIK” udziela odpłatnie świadczeń na zasadach określonych w skierowaniu wydanym przez O.P.Z. „GÓRNIK”.
5. Ceny za świadczenia udzielane w O.P.Z. „GÓRNIK” są cenami umownymi wynikającymi z cennika obowiązującego w O.P.Z. „GÓRNIK”.
6. Do korzystania z udzielanych świadczeń w O.P.Z. „GÓRNIK” upoważnia wcześniej dokona rezerwacja.
7. Wstępnej rezerwacji pobytu mogą Państwo dokonać telefonicznie, pisemnie, faksem lub elektronicznie wysyłając e–mail. Należy wówczas określić termin i rodzaj pobytu, liczbę osób, ilość i rodzaj wyżywienia, dane osobowe uczestników pobytu oraz dane kontaktowe.
8. Potwierdzenie przyjęcia wstępnej rezerwacji następuje na wskazany adres uczestnika pobytu. W potwierdzeniu zawarte będą wszelkie niezbędne informacje w tym cena za pobyt.
9. Potwierdzeniem rezerwacji ze strony klienta jest terminowa wpłata zadatku w wysokości 30% ceny pobytu na rachunek bankowy podany przez dział sprzedaży O.P.Z. „GÓRNIK”, który należy uiścić w przeciągu 14 dni od daty wstępnej rezerwacji.
10. Wpłata zadatku jest jednoznaczna ze 100% potwierdzeniem rezerwacji i nie wymaga dodatkowego potwierdzenia ze strony O.P.Z. „GÓRNIK”.
11. Wpłacając zadatek uczestnik pobytu potwierdza ostatecznie termin i rodzaj pobytu oraz zobowiązuje się do zapłaty całości ceny pobytu.
12. Brak wpłaty zadatku w terminie określonym w pkt. 9 skutkuje automatycznym skasowaniem rezerwacji.
13. Ewentualne zgłoszenia rezygnacji z pobytu uczestnik dokonuje w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. E-mail z konta z którego prowadzona była korespondencja jest formą pisemną.
14. W przypadku rezygnacji zgłoszonej do 30 dni przed dniem rozpoczęcia pobytu O.P.Z. „GÓRNIK” odstąpi od żądania pokrycia całości ceny potwierdzonego pobytu i zwraca 100% wpłaconego zadatku.
15. W przypadku zgłoszenia rezygnacji w terminie krótszym niż 30 dni od dnia rozpoczęcia pobytu O.P.Z. „GÓRNIK” nie zwraca wpłaconego zadatku.
16. Wpłaty pozostałej ceny pobytu uczestnik dokonuje najpóźniej w dniu przyjazdu bezpośrednio przy zakwaterowaniu.
17. Odmowa wpłaty przez uczestnika pobytu pozostałej ceny pobytu najpóźniej przy zakwaterowaniu jest równoznaczna z rezygnacją pobytu.
18. Wpłata zadatku tytułem potwierdzenia pobytu jest równoznaczna z zaakceptowaniem treści regulaminu przez uczestnika.
19. Przyjęcie uczestnika pobytu dokonuje się w recepcji na podstawie przedłożonych dowodów osobistych lub innych dokumentów potwierdzających tożsamość oraz prawidłowo wypełnionego skierowania wydanego przez O.P.Z. „GÓRNIK”.
20. Do O.P.Z. „GÓRNIK” przyjmuje się dzieci, które ukończyły 3 rok życia.
21. W dniu przyjazdu w recepcji ośrodka należy wnieść opłatę miejscową na rzecz gminy Łeba.
22. Uczestnikowi pobytu przydziela się do zamieszkania pokój podany w umowie, po uprzednim dokonaniu zapłaty za okres objęty rezerwacją. Sprzątanie przydzielonego pokoju odbywa się na życzenie Uczestnika i w jego obecności. Fakt ten należy zgłosić w recepcji ośrodka.
23. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania pokoi prosimy zgłaszać recepcji ośrodka.
24. Recepcja czynna jest od godz. 800 do 2100.
25. Zgłoszenia dotyczące uzyskania informacji na temat pomocy medycznej przebywającym kuracjuszom w ośrodku poza godzinami otwarcia recepcji prosimy zgłaszać pracownikom ochrony mienia (punkt przy parkingu).
26. Za spowodowane przez siebie szkody w majątku ośrodka pełną odpowiedzialność materialną ponosi uczestnik pobytu.
27. O.P.Z. „GÓRNIK” nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w pokojach przedmioty wartościowe i pieniądze. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczenia pokoju, budynku. Natomiast O.P.Z. „GÓRNIK” odpowiada za zdeponowane wartościowe przedmioty, gotówkę, papiery wartościowe, które można zdeponować w dziale księgowości O.P.Z. „GÓRNIK”. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji O.P.Z. „GÓRNIK” w Łebie przechowa te przedmioty przez 3 miesiące, następnie przekaże je na cele charytatywne lub do użytku publicznego.
28. Osoby nie będące uczestnikami pobytów mają prawo przebywać na terenie O.P.Z. „GÓRNIK” od godz. 1000 do 200, pod warunkiem zgłoszenia powyższego faktu w recepcji ośrodka. Odpowiedzialność za zachowanie osób odwiedzających ponosi uczestnik pobytu. Przebywanie osób nie zameldowanych w pokoju uczestnika po godz. 2100 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestnika na odpłatne dokwaterowanie tych osób bez możliwości zapewnienia dodatkowego miejsca noclegowego w pokoju. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi wg. aktualnej ceny pobytu osoby dorosłej.
29. Przez cały czas pobytu dzieci do lat 14 muszą znajdować się pod opieką i nadzorem osób dorosłych.
30. Obowiązuje zakaz przywożenia do O.P.Z. „GÓRNIK” zwierząt domowych (psów, kotów itp.). Dopuszcza się pobyt ze zwierzętami domowymi na podstawie indywidualnej zgody wydanej na wniosek zainteresowanego w okresie od 15.06. do 30.06. i od 15.08. do 30.08., wówczas właściciele swoich zwierząt domowych zobowiązani są do okazania aktualnej książeczki szczepień, sprzątania nieczystości, wyprowadzania zwierząt na smyczy i kagańcu oraz uiszczenia stosownej opłaty.
31. Parkowanie wyłącznie na miejscach wyznaczonych do tego celu. Zabrania się wjazdu na tereny zielone i pod budynki hotelowe. Parking jest niestrzeżony. O.P.Z. „GÓRNIK” nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia, utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.
  • Za dodatkową odpłatnością zabezpieczamy miejsce postojowe dla pojazdu osobowego na niestrzeżonym parkingu. Koszt postoju 3,50 zł/doba.
32. Na obiekcie obowiązuje zakaz używania jakichkolwiek przyrządów i aparatów zasilanych energią elektryczną nie stanowiących wyposażenia ośrodka (kuchenki, grzejniki elektryczne, suszarki do grzybów itp.), wysypywania zawartości popielniczek do kosza na śmieci, używania sprzętu i urządzeń gaśniczych niezgodnie z przeznaczeniem, pozostawiania włączonych urządzeń elektrycznych. Obowiązuje zakaz suszenia grzybów w pokojach hotelowych. Uczestnicy pobytów nie przestrzegający powyższych zakazów będą musieli niezwłocznie opuścić ośrodek, bez prawa do zwrotu poniesionych kosztów pobytu.
33. Wszystkich uczestników pobytów obowiązuje zasada przestrzegania przepisów BHP, higieniczno-sanitarnych, przeciwpożarowych oraz stosowania się w sytuacjach wyjątkowych do próśb Dyrekcji O.P.Z. „GÓRNIK”.
34. Rozpalanie ognisk i używanie otwartego ognia na terenie obiektu winno następować wyłącznie za zgodą dyrektora i w miejscu do tego wyznaczonym. Uczestnicy deklarujący chęć rozpalenia ognia osobiście odpowiadają za jego skuteczne wygaszenie.
35. Działalność dotyczącą zagospodarowania czasu wolnego prowadzi pracownik O.P.Z. „GÓRNIK” na zasadzie pełnej odpłatność uczestnika pobytu.
36. Korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych odbywać się powinno w sposób zgodny z ich przeznaczeniem oraz w warunkach gwarantujących bezpieczeństwo innych uczestników. O.P.Z. „GÓRNIK” nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, urazy oraz wypadki związane z korzystaniem z infrastruktury sportowo–rekreacyjnej.
37. Rodzice i opiekunowie dzieci, zobowiązani są do opieki nad dziećmi w trakcie pobytu w O.P.Z. „GÓRNIK” a w szczególności na placu zabaw, w lesie, w mieście, na stołówce, w gabinetach zabiegowych i rehabilitacyjnych na plaży oraz nad morzem i jeziorami.
38. Posiłki wydawane są na stołówce w następujących godzinach:
Śniadanie: 815 - 900
Obiad: 1300 - 1400
Kolacja: 1800 - 1830
Informujemy, że obowiązuje bezwzględny zakaz wynoszenia potraw, naczyń i sztućców poza teren stołówki. O.P.Z. „GÓRNIK” ma prawo odmówić dalszego świadczenia uczestnikom, którzy naruszyli tę zasadę, bez zwrotu kosztów.
39. Istnieje możliwość otrzymania diet lekkostrawnej i cukrzycowej za dopłatą 8 zł dziennie. Warunkiem otrzymania diety jest konsultacja u lekarza ośrodka.
40. W przypadku opóźnienia przyjazdu względnie wcześniejszego wyjazdu oraz rezygnacji w trakcie pobytu – O.P.Z. „GÓRNIK” nie zwraca za utracone świadczenia oraz nie wydaje tzw. „suchych prowiantów”.
41. W trakcie pobytów z leczeniem stacjonarnym uczestnikowi przysługuje opieka lekarska i pielęgniarska oraz zabieg rehabilitacyjny zaordynowany przez lekarza specjalistę na podstawie badania wstępnego. Ilość zabiegów uwarunkowana jest od umowy zawartej po zaakceptowaniu uzgodnień dokonanych na etapie rezerwacji.
42. Składając zamówienie i dokonując rezerwacji w O.P.Z. „GÓRNIK”, uczestnik wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych należącej do O.P.Z. „GÓRNIK” w Łebie.
43. Administratorem danych osobowych uczestnika – w rozumieniu art. 7 ust. 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., poz. 926) jest O.P.Z. „GÓRNIK” w Łebie.
44. Celem gromadzenia danych jest wykonanie przez O.P.Z. „GÓRNIK” zamówionych przez uczestnika usług. Uczestnik ma prawo do wglądu oraz poprawienia swoich danych osobowych.
45. Regulamin Rezerwacji i Pobytu został opracowany w oparciu i zgodzie z prawem polskim. W przypadku gdy którekolwiek z postanowień Regulaminu utraci swoją ważność, nie wpływa to na jakąkolwiek zmianę jego pozostałych postanowień. O.P.Z. „GÓRNIK” w Łebie zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.


WSZYSTKIM NASZYM UCZESTNIKOM ŻYCZYMY DUŻO SŁOŃCA,
UDANEGO POBYTU ORAZ PEŁNEJ REGENERACJI SIŁ I ZDROWIA.


Drodzy Państwo prosimy o zapoznanie się z treścią obowiązującego regulaminu:

   pobierz PDF