REGULAMIN POBYTU I REZERWACJI O.P.Z. „GÓRNIK” W ŁEBIE

Dyrekcja i Pracownicy Ośrodka Profilaktyki Zdrowotnej „GÓRNIK” w Łebie mają przyjemność powitać Państwa i życzyć miłego pobytu oraz pełnej regeneracji zdrowia. Aby zapewnić Państwu zadowolenie oraz sprawną organizację pobytu w naszym przedsiębiorstwie pragniemy przedstawić poniżej kilka zasad w formie regulaminu i rezerwacji.

1. O.P.Z. „GÓRNIK” w Łebie zajmuje się leczeniem i profilaktyką chorób górnych dróg oddechowych.
2. W O.P.Z. „GÓRNIK” organizowane są następujące pobyty:
  • pobyty profilaktyczno-zdrowotne 7-dniowe i 14-dniowe,
  • turnusy rehabilitacyjne 14-dniowe,
  • pobyty wczasowe 7-dniowe i 14-dniowe.
3. Dobę hotelową rozpoczynamy od godz. 1700 pierwszego dnia określonego w potwierdzeniu rezerwacji do godz. 1000 ostatniego dnia pobytu. Po godzinie 1000 zostaje naliczana kwota za przedłużenie doby do godziny 1700 w wysokości 50% wartości ceny za jedną dobę pobytu. Wcześniejszy przyjazd również płatny w wysokości 50% wartości ceny za jedną dobę pobytu.
4. Ceny za świadczenia udzielane w O.P.Z. „GÓRNIK”. są cenami umownymi wynikającymi z cennika obowiązującego w O.P.Z. „GÓRNIK”.
5. Do korzystania z udzielanych świadczeń w O.P.Z. „GÓRNIK” upoważnia wcześniej dokonana i potwierdzona rezerwacja na zasadach zawartych w potwierdzeniu rezerwacji.
6. Do korzystania z udzielanych świadczeń w O.P.Z. „GÓRNIK” upoważnia wcześniej dokona rezerwacja.
7. Potwierdzenie przyjęcia wstępnej rezerwacji następuje na wskazany adres korespondencyjny lub e-mail uczestnika pobytu. W potwierdzeniu zawarte będą wszelkie niezbędne informacje w tym cena za pobyt.
8. Potwierdzeniem rezerwacji ze strony klienta jest terminowa wpłata zadatku w wysokości 30% ceny pobytu profilaktyczno- zdrowotnego i wczasowego, a w przypadku turnusu rehabilitacyjnego 300 zł od osoby na rachunek bankowy podany przez dział sprzedaży O.P.Z. „GÓRNIK”, który należy uiścić w przeciągu 7 dni od daty wstępnej rezerwacji.
9. Wpłata zadatku jest jednoznaczna ze 100% potwierdzeniem rezerwacji i nie wymaga dodatkowego potwierdzenia ze strony O.P.Z. „GÓRNIK”.
10. Wpłacając zadatek uczestnik pobytu potwierdza ostatecznie termin i rodzaj pobytu oraz zobowiązuje się do zapłaty całości ceny pobytu.
11. Brak wpłaty zadatku w terminie określonym w pkt. 8 skutkuje automatycznym skasowaniem rezerwacji.
12. Dokonanie zmiany rezerwacji może nastąpić wyłącznie z ważnych powodów i za zgodą Ośrodka. Chęć zmiany dokonanej rezerwacji, Gość powinien zgłosić pisemnie za pośrednictwem poczty e-mail: opzgornik@wp.pl z tym zastrzeżeniem, że zmianę dotyczącą terminu pobytu należy zgłosić nie później niż na 30 dni przed wyznaczoną w zamówieniu datą przyjazdu. W terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia, o którym mowa wyżej, Ośrodek rozpatrzy proponowane zmiany i o decyzji poinformuje Gościa na piśmie. Wskazany termin 14 dni zostaje zachowany gdy przed jego upływem Ośrodek prześle odpowiedź pisemnie na wskazany przez gościa adres.
13. Ewentualne zgłoszenia rezygnacji z pobytu uczestnik dokonuje w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. E-mail z konta z którego prowadzona była korespondencja jest formą pisemną.
14. W przypadku rezygnacji zgłoszonej do 30 dni przed dniem rozpoczęcia pobytu O.P.Z. „GÓRNIK” zostanie pobrana opłata manipulacyjna w wysokości 5% wartości dokonanej rezerwacji. W przypadku anulowania rezerwacji zgłoszonej poniżej 30 dni przed rozpoczęciem pobytu, zadatek nie podlega zwrotowi.
15. Wpłaty pozostałej ceny pobytu uczestnik dokonuje najpóźniej w dniu przyjazdu bezpośrednio przy zakwaterowaniu.
16. Odmowa wpłaty przez uczestnika pobytu pozostałej ceny pobytu najpóźniej przy zakwaterowaniu jest równoznaczna z rezygnacją pobytu.
17. Wpłata zadatku tytułem potwierdzenia pobytu jest równoznaczna z zaakceptowaniem treści Regulaminu pobytu i rezerwacji przez uczestnika.
18. Przyjęcie uczestnika pobytu dokonuje się w recepcji na podstawie prawidłowo wypełnionej karty meldunkowej wydanej przez O.P.Z. „GÓRNIK”.
19. W dniu przyjazdu w recepcji ośrodka należy wnieść gotówką opłatę miejscową na rzecz gminy Łeba na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Łebie.
20. Uczestnikowi pobytu przydziela się do zamieszkania pokój podany w potwierdzeniu rezerwacji, po uprzednim dokonaniu zapłaty za okres objęty rezerwacją. Sprzątanie przydzielonego pokoju odbywa się na życzenie uczestnika w dni powszednie. Fakt ten należy zgłosić w recepcji ośrodka do godziny 1000.
21. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania pokoi prosimy zgłaszać recepcji ośrodka.
22. Ośrodek zastrzega sobie możliwość kontroli stanu technicznego pokoju w czasie pobytu.
23. 1. W pokojach obowiązuje zakaz palenia tytoniu. W przypadku stwierdzenia w pokoju kuracjusza intensywnego zapachu tytoniu ośrodek może domagać się od palącego kuracjusza zwrotu kosztów gruntownego sprzątania pokoju od 500 zł do wysokości kosztów remontu i strat z tytułu wyłączenia pokoju ze sprzedaży.
24. Recepcja czynna jest od godz. 800 do 1900.
25. Zgłoszenia dotyczące uzyskania informacji na temat pomocy medycznej przebywającym kuracjuszom w ośrodku poza godzinami otwarcia recepcji prosimy zgłaszać pracownikom ochrony mienia (punkt przy parkingu).
26. Aktualne ogłoszenia dotyczące programu pobytu, wywieszane będą w holu przed jadalnią.
27. Za spowodowane przez siebie szkody w majątku ośrodka pełną odpowiedzialność materialną ponosi uczestnik pobytu.
28. O.P.Z. „GÓRNIK” nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w pokojach przedmioty wartościowe i pieniądze. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczenia pokoju, budynku. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji O.P.Z. "GÓRNIK" w Łebie przechowa te przedmioty przez 3 miesiące, następnie przekaże je na cele charytatywne lub do użytku publicznego.
29. Osoby nie będące uczestnikami pobytów mają prawo przebywać na terenie O.P.Z. „GÓRNIK” od godz. 1000 do 2100, pod warunkiem zgłoszenia powyższego faktu w recepcji Ośrodka. Odpowiedzialność za zachowanie osób odwiedzających ponosi uczestnik pobytu. Przebywanie osób nie zameldowanych w pokoju uczestnika po godz. 2100 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestnika na odpłatne dokwaterowanie tych osób bez możliwości zapewnienia dodatkowego miejsca noclegowego w pokoju. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi wg. aktualnej ceny pobytu osoby dorosłej.
30. Na terenie Ośrodka obowiązuje cisza nocna od godziny 2200 do 630.
31. Przez cały czas pobytu dzieci do lat 14 muszą znajdować się pod opieką i nadzorem osób dorosłych.
32. W Ośrodku mogą przebywać tylko zwierzęta domowe. Właściciele swoich zwierząt domowych zobowiązani są do okazania aktualnej książeczki szczepień, sprzątania nieczystości, wyprowadzania zwierząt na smyczy i kagańcu oraz uiszczenia stosownej opłaty. W przypadku zwierząt do 5 kg - 15,00 zł/doba, powyżej 5 kg- 25,00 zł/doba. Ze względów higienicznych, nie mogą być one wprowadzane do innych pomieszczeń niż zarezerwowany pokój. Wszystkich uczestników pobytów obowiązuje zasada przestrzegania przepisów BHP, higieniczno-sanitarnych, przeciwpożarowych oraz stosowania się w sytuacjach wyjątkowych do próśb Dyrekcji O.P.Z. „GÓRNIK”.
33. Parkowanie wyłącznie w miejscach wyznaczonych do tego celu. Zabrania się wjazdu na tereny zielone i pod budynki hotelowe. Parking jest niestrzeżony. O.P.Z. „GÓRNIK” nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia, utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa. Koszt postoju 10,00 zł/doba.
34. Na obiekcie obowiązuje zakaz używania jakichkolwiek przyrządów i aparatów zasilanych energią elektryczną nie stanowiących wyposażenia ośrodka (kuchenki, grzejniki elektryczne, suszarki do grzybów itp.), wysypywania zawartości popielniczek do kosza na śmieci, używania sprzętu i urządzeń gaśniczych niezgodnie z przeznaczeniem, pozostawiania włączonych urządzeń elektrycznych. Obowiązuje zakaz suszenia grzybów w pokojach hotelowych. Uczestnicy pobytów nie przestrzegający powyższych zakazów będą musieli niezwłocznie opuścić ośrodek, bez prawa do zwrotu poniesionych kosztów pobytu.
35. Wszystkich uczestników pobytów obowiązuje zasada przestrzegania przepisów BHP, higieniczno-sanitarnych, przeciwpożarowych oraz stosowania się w sytuacjach wyjątkowych do próśb Dyrekcji O.P.Z. „GÓRNIK”.
36. Rozpalanie ognisk i używanie otwartego ognia na terenie obiektu jest surowo zabronione.
37. Działalność dotyczącą zagospodarowania czasu wolnego prowadzi pracownik OPZ „Górnik” na zasadzie pełnej odpłatności uczestnika pobytu.
38. Korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych odbywać się powinno w sposób zgodny z ich przeznaczeniem oraz w warunkach gwarantujących bezpieczeństwo innych uczestników. O.P.Z. „GÓRNIK” nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, urazy oraz wypadki związane z korzystaniem z infrastruktury sportowo–rekreacyjnej.
39. Rodzice i opiekunowie dzieci, zobowiązani są do opieki nad dziećmi w trakcie pobytu w O.P.Z. „GÓRNIK” a w szczególności na placu zabaw, na jadalni, w gabinetach zabiegowych i rehabilitacyjnych.
40. Posiłki wydawane są w jadalni w następujących godzinach:
Śniadanie: 800 - 1030
Obiad: 1300 - 1500
Kolacja: 1700 - 1830
Informujemy, że obowiązuje bezwzględny zakaz wynoszenia potraw, naczyń i sztućców poza teren jadalni. O.P.Z. „GÓRNIK” ma prawo odmówić dalszego świadczenia usługi bez zwrotu kosztów, uczestnikom, którzy naruszyli tę zasadę.
41. Istnieje możliwość otrzymania diety lekkostrawnej, cukrzycowej po konsultacji z dietetykiem lub lekarzem. Warunkiem otrzymania diety jest konsultacja u lekarza ośrodka lub dietetyka. Istnieje możliwość korzystania z diet specjalistycznych po konsultacji z dietetykiem 20 zł/dziennie.
42. W przypadku opóźnienia przyjazdu względnie wcześniejszego wyjazdu oraz rezygnacji w trakcie pobytu – O.P.Z. „GÓRNIK” nie zwraca za utracone świadczenia oraz nie wydaje tzw. „suchych prowiantów”.
43. W trakcie pobytów z leczeniem stacjonarnym uczestnikowi przysługuje opieka lekarska i pielęgniarska oraz zabieg rehabilitacyjny zaordynowany przez lekarza specjalistę na podstawie badania wstępnego. Ilość zabiegów uwarunkowana jest od umowy zawartej po zaakceptowaniu uzgodnień dokonanych na etapie rezerwacji. Uczestnicy turnusu profilaktyczno-zdrowotnego w ramach zabiegu otrzymują zabieg grupowy w postaci gimnastyki ogólnokondycyjnej Nordic Walking.
44. Dyrektor Ośrodka przyjmuje wyłącznie po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania. Chęć spotkania należy zgłosić w recepcji.
45. Składając zamówienie i dokonując rezerwacji w O.P.Z. „GÓRNIK”, uczestnik wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych należącej do O.P.Z. „GÓRNIK” w Łebie.
46. Administratorem danych osobowych jest Zakład Konfederacji Związków Zawodowych Górnictwa w Polsce Ośrodek Profilaktyki Zdrowotnej „GÓRNIK” w Łebie z siedzibą w Łebie, ul. Nadmorska 11, 84-360 Łeba.
47. Zakład Konfederacji Związków Zawodowych Górnictwa w Polsce Ośrodek Profilaktyki Zdrowotnej „GÓRNIK” w Łebie będzie przetwarzać Państwa dane osobowe w celu:
  • a) zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług profilaktyczno-zdrowotnych i rehabilitacyjnych,
  • b) udokumentowanie wykonania usług profilaktyczno-zdrowotnych i rehabilitacyjnych dla celów podatkowych,
  • c) kierowania informacji marketingowych i ofert o swoich produktach, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie adresu poczty elektronicznej e-mail za pomocą formularza kontaktowego, dostępnego na naszej stronie internetowej,
  • d) zapewnienia bezpieczeństwa na obszarze parkingu samochodowego Zakładu Konfederacji Związków Zawodowych Górnictwa w Polsce Ośrodek Profilaktyki Zdrowotnej „GÓRNIK” w Łebie, poprzez zastosowanie monitoringu wizyjnego.
48. OPZ „Górnik” w Łebie zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.


Ośrodek Profilaktyko Zdrowotnej „GÓRNIK” w Łebie leży w obszarze chronionym rezerwatu „Mierzeja Sarbska„. Również na jego terenie spotkać można chronione gatunki roślin i zwierząt. W związku z tym prosimy gości o ostrożność i delikatność w kontaktach z chronionymi gatunkami oraz o wyrozumiałość dla niegroźnych „współlokatorów ośrodka„.


Drodzy Państwo prosimy o zapoznanie się z treścią obowiązującego regulaminu:

   pobierz PDF