INFORMACJA DLA KLIENTÓW

zakładu Konfederacji Związków Zawodowych Górnictwa w Polsce
Ośrodek Profilaktyki Zdrowotnej „GÓRNIK” w Łebie
z siedzibą w Łebie przy ulicy Nadmorska 11, 84-360 ŁebaZakład Konfederacji Związków Zawodowych Górnictwa w Polsce Ośrodek profilaktyki Zdrowotnej „GÓRNIK” w Łebie stosując przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) podaje zgodnie z art. 13 rozporządzenia o ochronie danych informację dotyczącą przetwarzania Państwa danych osobowych.

1. Dane kontaktowe zakładu Konfederacji Związków Zawodowych Górnictwa w Polsce Ośrodek profilaktyki Zdrowotnej „GÓRNIK” w Łebie jako Administratora danych osobowych:

Administratorem Państwa danych osobowych jest zakład Konfederacji Związków Zawodowych Górnictwa w Polsce Ośrodek profilaktyki Zdrowotnej „GÓRNIK” w Łebie z siedzibą w Łebie, ul. Nadmorska 11, 84-360 Łeba.

Akceptowane formy kontaktu z Administratorem danych osobowych:

a) osobisty - w siedzibie w Łebie, ul. Nadmorska 11, 84-360 Łeba

b) telefoniczny:
 +48 59 866 15 73
 +48 509 714 220

c) poczta elektroniczna (e-mail):

 ado@gornik.pl

2. Dane kontaktowe wyznaczonego w zakładzie Konfederacji Związków Zawodowych Górnictwa w Polsce Ośrodek profilaktyki Zdrowotnej „GÓRNIK” w Łebie Inspektora ochrony danych:

Zakład Konfederacji Związków Zawodowych Górnictwa w Polsce Ośrodek profilaktyki Zdrowotnej „GÓRNIK” w Łebie wyznaczył Inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych i danych wrażliwych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem ochrony danych mogą się Państwo kontaktować się w następujący sposób:

a) za pomocą listu:

Inspektor Ochrony Danych
KZZG w Polsce Ośrodek Profilaktyki Zdrowotnej „GÓRNIK”
ul. Nadmorska 11
84-360 Łeba

b) za pomocą adresu poczty elektronicznej e-mail:

 iod@gornik.pl

3. Podstawowe cele przetwarzania Państwa danych osobowych:

Zakład Konfederacji Związków Zawodowych Górnictwa w Polsce Ośrodek profilaktyki Zdrowotnej „GÓRNIK” w Łebie będzie przetwarzać Państwa dane osobowe w celu:

a) zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług profilaktyczno-zdrowotnych i rehabilitacyjnych;

b) udokumentowanie wykonania usług profilaktyczno-zdrowotnych i rehabilitacyjnych dla celów podatkowych;

c) kierowania informacji marketingowych i ofert o swoich produktach, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie adresu poczty elektronicznej e-mail za pomocą formularza kontaktowego, dostępnego na naszej stronie internetowej;

d) zapewnienia bezpieczeństwa na obszarze parkingu samochodowego zakładu Konfederacji Związków Zawodowych Górnictwa w Polsce Ośrodek profilaktyki Zdrowotnej „GÓRNIK” w Łebie, poprzez zastosowanie monitoringu wizyjnego. Podstawą przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes;

4. Jakie kategorie Państwa danych osobowych będziemy przetwarzać.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe:

a) dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres zameldowania);

b) dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres korespondencyjny);

c) dane identyfikacyjne (np. numer dowodu osobistego, PESEL);

d) dane transakcyjne (np. szczegóły dotyczące płatności realizowanych na rachunek bankowy i z rachunku bankowego);

e) dane kontraktowe (np. szczegóły zawartych usług profilaktyczno-zdrowotnych i rehabilitacyjnych);

f) dane komunikacyjne (np. dane prowadzonej z Państwem formy komunikacji);

g) dane wizualne (np. dane związane z nagrywaniem wizerunku z monitoringu wizyjnego parkingu samochodowego do celów bezpieczeństwa i dowodowych);

h) dane medyczne (np. dane o stanie zdrowia, historii chorób lub zabiegów rehabilitacyjnych).

5. Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych:

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe

a) ponieważ są niezbędne do zawarcia umowy na świadczenie usług profilaktyczno-zdrowotnych i rehabilitacyjnych;

b) odpowiednich przepisów prawa:

- art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

c) naszych prawnie uzasadnionych interesów;

d) Państwa zgody.

6. Odbiorcy Państwa danych osobowych.

Państwa dane osobowe mogą być przekazane:

a) tylko organom i służbom państwowym (policja, prokuratura, ABW, organy podatkowe) na podstawie właściwych przepisów do uzyskania danych osobowych, pod warunkiem posiadania przez te organy i służby państwowe, odpowiednich podstaw do żądania danych osobowych.

7. Okres przechowywania Państwa danych osobowych.

Państwa dane osobowe dotyczące zdrowia o szczególnym charakterze, zwane też sensytywnymi będziemy przechowywać przez okres 20 lat od zakończenia świadczenia usług profilaktyczno-zdrowotnych i rehabilitacyjnych.

Państwa dane osobowe zawarte w dokumentacji podatkowej lub księgowej będziemy przechowywać do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów szczególnych.

Państwa dane osobowe dotyczące zapisu z monitoringu wizyjnego parkingu będziemy przechowywać przez okres 30 dni od dnia utrwalenia, następnie zostaną trwale usunięte.

8. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

Nie dotyczy.

9. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a) prawo dostępu do Państwa danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych;

b) prawo żądania sprostowania lub uzupełnienia Państwa danych osobowych jeżeli są niezgodne z rzeczywistością;

c) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

d) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych;

e) prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych - jeżeli podstawą ich przetwarzania nie jest obowiązek prawny;

f) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych;

g) prawo do otrzymania Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym formacie oraz przenoszenia danych osobowych do innego administratora;

h) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych ze względu na Państwa szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Państwa dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu.

10. Obowiązek podania danych.

Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych wynika w szczególności z przepisów prawa wskazanych w pkt. IV.


Do pobrania informacja dla klientów:

   pobierz PDF